הפוך לעמוד הבית    |    הוסף למועדפים 
English ספיישלים אודות לוח שידורים סדרות סרטים ערוצים דף הבית
תקנון תנאי שימוש
תנאי שימוש

השימוש באתר זה (להלן- "האתר") לרבות במידע, בתכנים ובשירותים המופיעים בו וכן מסירת כל מידע שהוא על ידך באמצעות האתר (להלן- "השימוש באתר") כפופים לתנאי תקנון זה וחברת דורי מדיה ספייק בע"מ (להלן – "ספייק") מאשרת לך את השימוש באתר זה בכפיפות לתנאים המפורטים להלן. השימוש באתר מותנה בקבלת התנאים המפורטים בתקנון זה ("להלן - תנאי השימוש").

השימוש באתר ייחשב כהסכמה מצדך לכל תנאי השימוש. ספייק שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ולפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי. השימוש באתר יחשב כהסכמה מצדך לכל שינוי בתנאי השימוש כך שתנאי השימוש המחייבים יהיו תנאי התקנון המפורטים באתר במועד כניסתך לאתר.

הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שיעשה על ידך באתר, ויהוו בנוסף לתנאים הנמסרים בקשר לשימוש באתר זה, את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין ספייק. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו.

גלישה באתר מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.

אין ספייק מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר החברה אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר הינו מהימן, מלא או עדכני, וספייק לא תישא בכל אחריות בקשר לכך. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם, או שהנך סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. ספייק אינה אחראית לתכנים, לנתונים או לאלמנטים הויזואליים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.


קנין רוחני

כל זכויות היוצרים והקנין הרוחני בקשר לאתר וכל המידע, התכנים והשירותים הנמצאים באתר שייכים לספייק והינם רכושה הבלעדי של ספייק וחלה עליהם ההגנה מכח הדין. נאסר עליך לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלה. נאסר עליך להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק, למכור, את המידע התכנים והשירותים באתר כולם או חלקם.


אבטחה

ספייק משתמשת באמצעי אבטחת מידע סבירים התואמים את הסטנדרטים הנהוגים באתרי האינטרנט. למרות האמור לעיל, קיים סיכון של חדירה למאגרי הנתונים של האתר, וכן לתעבורת הנתונים בין המחשב בו הינך עושה שימוש לבין ספייק ולהיפך. אשר על כן, מוסכם עליך כי ספייק לא תהא אחראית לנזק שיגרם לך, אם יגרם, כתוצאה מחדירה למאגר הנתונים באתר והעברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד ג' כלשהו, וזאת ככל שספייק נקטה בצעדים סבירים ומקובלים למניעת פעולות שכאלה. ספייק נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע.


הגבלת גישה

ספייק שומרת על זכותה לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מוקדמת. ספייק רשאית, בכל עת, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, לשנות ו/או להפסיק את מתן השירותים באתר או אפשרות השימוש באתר ו/או כל חלק מהם, לרבות בכל הקשור לתוכן האתר ו/או השירותים, השעות בהן ניתן להשתמש באתר ו/או הציוד הדרוש לשם קבלת גישה לאתר ו/או לצורך השימוש בו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהא ספייק, רשאית למנוע ממשתמש לבצע התקשרות עימה באמצעות חסימה של משתתף בכל אחד מהמקרים הבאים:

(1) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון

(2) המשתמש מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בכל אמצעי שהוא פרטים שגויים במתכוון.

(3) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בספייק או בפעילות התקינה של האתר.


כללי

תקנון זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט בלעדית לדון בכל סכסוך העולה מתקנון זה תהיה נתונה לבית-משפט בתל - אביב.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.


כשרות להשתמש באתר

השירותים הניתנים באתר אינם מיועדים לקטינים ולמי שאינו אזרח ישראלי.
14
 בניית אתרים סייברסרב  כתבו לנו | תנאי שימוש באתר | 2008 © כל הזכויות שמורות לדורי מדיה ספייק